Privacy Profiel *Voorbeeld Privacy Profiel

Apotheek ABC

Status
Out-of-date
Patient Privacy Label
Profielgegevens

Bedrijfsnaam

Zorgaanbieder ABC

Type zorgaanbieder

Apotheek

Adres

naam straat 123, 1234AB naam plaats

Toon kaart

Website

www.patientprivacy.info/profiel/voorbeeld

Online Patiëntendossier

www.patientprivacy.info/profiel/voorbeeld

KvK

87654321

Telefoonnummer:

0101234567

Download profiel
Download pdf

Het Privacy Profiel is een centraal informatiepunt, waarin uitleg wordt gegeven over de verwerking van persoonsgegevens door Zorgaanbieder ABC. Het biedt een overzicht van (juridische) rechten die van toepassing zijn voor betrokken personen en de mogelijkheid om contact op te nemen met de zorgaanbieder voor het indienen van vragen, klachten of verzoeken.

Alle handelingen die een zorgaanbieder kan uitvoeren met persoonsgegevens .
Bijvoorbeeld: Verzamelen, delen, gebruiken, verwijderen, verspreiden, analyseren.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die van toepassing is sinds 25 mei 2018 en geldt in de hele Europese Unie (EU). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert.

Meer informatie

Het patiëntendossier bevat medische gegevens van een persoon/patiënt.
U kunt uw patiëntendossier online inzien via het patiëntenportaal.

Via het contactformulier, kunt u ook in digitale of papieren vorm een kopie opvragen van het patiëntendossier.

Indien u het patiëntendossier wilt overdragen naar een andere zorgaanbieder, dan kunt u dit aangeven via het contactformulier.
De zorgaanbieder dient uw patiëntendossier uiterlijk binnen 1 maand over te dragen.

Let op!
- Jongeren vanaf 16 jaar die inzage van hun patiëntendossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.
- Indien de patiënt niet meer in leven is, dient u met de zorgaanbieder te overleggen, voor inzage in het patiëntendossier.

Een PGO is een beveiligde website of app waarin u uw medische gegevens kunt verzamelen van meerdere zorgaanbieders.
Er zijn verschillende PGO’s, u bepaalt zelf welke PGO u kiest.

Let op!
Niet iedere zorgaanbieder biedt de mogelijkheid om uw medische gegevens te delen met een PGO.

Zorgaanbieders die zijn aangesloten bij het LSP, kunnen snel en betrouwbaar medische gegevens bij elkaar inzien.

U dient uw zorgaanbieder toestemming te geven, voor het delen van uw medische gegevens via het LSP.
Dit kunt u online doen of via een toestemmingsformulier, dat u kunt afgeven bij de zorgaanbieder op locatie.

Let op!
- Kinderen tot 12 jaar kunnen doormiddel van een ouder/voogd toestemming geven.
- Kinderen van 12 tot 16 jaar dienen gezamenlijk met een ouder/voogd toestemming te geven.

Uw Privacyrechten

Rechten van inzage

U heeft het recht om de zorgaanbieder te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien. De zorgaanbieder beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om de zorgaanbieder te verzoeken om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens van u te wijzigen of verwijderen. De zorgaanbieder beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op vergetelheid
U heeft het recht om de zorgaanbieder te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. De zorgaanbieder beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om de zorgaanbieder te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. De zorgaanbieder beoordeelt het verzoek conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.
Recht op bezwaar
U heeft onder omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder beoordeelt het bezwaar conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de zorgaanbieder te verzoeken om persoonsgegevens over te dragen aan u of aan een derde, conform de AVG.
U kunt via het contactformulier een verzoek indienen. De zorgaanbieder beoordeelt het verzoek conform de AVG.
Recht op intrekken toestemming
Indien u (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om de eerder gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. U kunt de toestemming intrekken op de wijze zoals aangegeven door de zorgaanbieder en in ieder geval via het contactformulier een verzoek indienen.

Privacy schema

Het privacy schema biedt een overzicht van de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden.
Selecteer een categorie of het type persoonsgegevens voor meer informatie.

Lab waarden, Invoerdatum Lab waarden, Bron Lab waarden

Datum/tijdstip signalering, Omschrijving contra-indicatie, Afhandeling contra-indicatie

Omschrijving aandoening, Landelijke code aandoening

Symptomen intolerantie

Notities arts

Naam & type medicijnen

Medicijngebruik

Bijzondere persoonsgegevens Meer informatie

Hoeveelheid, dosering, gebruiksduur medicijnen

Uitgiftedatum medicijnen, Declaratieprijs

Recept, Intolerantie medicijn of hulpstof, Geboortedatum, Geslacht, Voorletters & achternaam, Burgerservicenummer (BSN), Labwaarden, Medicijngebruik, Adresgegevens

Geboortedatum, Receptnummer, Voorletters & achternaam, Medicijn & Dosering, Adresgegevens

Voorletters & achternaam, Medicijn & Dosering

Voorletters & achternaam, Voor- en achternaam, roepnaam, Leeftijd, Geboortedatum, Naam huisarts of andere zorgmedewerker, Omschrijving medisch probleem, Bijlages (foto's medische klachten), Ontvangstdatum / tijdstip

Voorletters & achternaam patiënt, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Burgerservicenummer (BSN), Handtekening, ID bewijs nummer en type ID, Polisnummer verzekering, Datum inschrijving, Medicatiegebruik, Allergieën

Voor- en achternaam, Voorletters & achternaam, Voorletters & achternaam (kinderen enkel voornaam), Geboortedatum, E-mailadres, Adresgegevens, Geslacht, Telefoonnummer, Geneesmiddelen gebruik, sterkte, Bezoekersaantallen, Gebruikersnamen, Voorschrijver/arts

E-mailadres

Naam- en adresgegevens, Geslacht, Datum declaratie, Bedrag declaratie, AGB code apotheker, AGB code voorschrijver, Burgerservicenummer (BSN), Leveringsdatum recept, Receptnummer, Medicijnnaam en hoeveelheid, Verzekerdennummer, Prestatiecode (Z-index nummer medicijn / WMG-code)

N.A.W. gegevens debiteur, Geslacht, Geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN), IBAN, Telefoonnummer, E-mailadres, Naam voorschrijvende arts, Medicijnnaam en hoeveelheid, Factuurbedrag, Factuurdatum

Voornaam en/of achternaam

Titel / aanhef

Geslacht

Geboortedatum

(woon)adres gegevens

E-mailadres

Telefoonnummer

Handtekening/Paraaf

Bankrekeningnummer, Geboorteplaats, Burgerlijke staat, Burgerservicenummer (BSN), Achternaam partner, Datum AOW, Salaris & uurloon, Loonstrook & Jaaropgaaf

Documentnummer, Kopie ID-bewijs, Nationaliteit

Kopie bankpas

Verlofaanvraag, Vakantie uren

Verzuimfrequentie

Personeelsnummer

Indiensttredingsdatum

Contract/arbeidsovereenkomst

Werknemersdossier

Bijlages, zoals bijvoorbeeld PDF, Word en JPG bestanden.

Functie/Afdeling

Opleiding & Scholingsgegevens

Afhaalcode, Geboortedatum

Recepten (uitgeprint)

Camera beelden

Voorletter en achternaam gemachtigde, geboortedatum gemachtigde

Naam patiënt, Afhandel datum, Afhandelende medewerker, Invoerdatum, Omschrijving werkzaamheden

Contact

Heeft u een vraag, verzoek of klacht omtrent de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Zo komt u direct in contact met de aangewezen privacy contactpersoon of functionaris gegevensbescherming van Zorgaanbieder ABC.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Let op! De AP zal de klacht alleen in behandeling nemen nadat u de klacht eerst bij de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingediend en deze niet naar uw tevredenheid is afgehandeld.

Contactformulier